Nov-Dec 1943
SA barrel muzzle 2 Throat 2
SA bolt
SA oprod
HRA trigger housing 
HRA hammer
SA safety
Lots of enbloc’s
Garand correct ammo
Garand GI sling

*may trade towards a motorcycle*