HK-21E Clubfoot Buttstock modified to work with HK91. German. No Buffer- $300 shipped