Brand new in box Taurus TX22 talo exclusive 
2-16 round magazines 
$330
34990 Royalton rd Grafton Ohio 
REDACTED