Nice Win rangeer Auto shot gun 12Ga, 2 3/4 & 3" shells ,mod fixed choke.. Nice Gun!